konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu "Moje dziecko i GÓRY":

Bardzo młode jury dokonało następującego wyboru, ale jako że łatwy to wybór nie był, nikt nie pozostanie bez nagrody!!! :

I miejsce - Hania na Borowej - 25% zniżki na udział w półkoloniach

II miejsce - Antek w Karkonoszach - 25% zniżki na udział w wybranym biwaku z tatą

III miejsce - Stanisław w Szwajcarii Lwóweckiej - 15% zniżki na udział w półkoloniach

wyróżnienia: Tata i córka nad Jeziorem Gardno, Jasiek na Trójgarbie oraz Dawid w Górach Sowich - 15% zniżki na udział w wybranym biwaku z tatą.

Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych wypraw górskich w 2021 roku oraz zdobycia wielu odznak!!!

--------------

Konkurs - zdjęcie "Moje dziecko i GÓRY"
Konkurs krótkoterminowy - kto ma, ten prześle, nowego zdjęcia już nie zrobi :)
Czekamy na zdjęcia zrobione w minionym, 2020 roku w temacie "Moje dziecko i GÓRY".
Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymają zniżkę na uczestnictwo w półkoloniach "Obierz dobry azymut" lub na jeden z tegorocznych biwaków.
Na zdjęcia czekamy do 6-ego stycznia do godziny 23:59!! Można je przesłać drogą e-mailową lub zamieścić na fun page'u na facebooku.

Regulamin konkursu:

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Moje dziecko i GÓRY” zwanego dalej „Konkursem” jest Michał Pałamarz-Podgórny "Mikha'el" zwany dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu: a) promowanie walorów przyrodniczych Polski, b) rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu, c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja swojego dziecka na terenie górskim.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.
3. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 6.01.2021 r. godz. 23:59
• ocena zgłoszonych fotografii: 7.01.2021 r.
4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: otojestem.mpp@gmail.com lub zamieścić w komentarzu na naszym facebookowym fun page'u.
6. Przesłanie fotografii oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz zgodę na publikację zdjęcia na naszej stronie oraz fun page'u.
7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Miejsce wykonania.
8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
11. Uczestnik przesyłając fotografię wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.


JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.


NAGRODY
1. Trzy zwycięskie prace otrzymają w nagrodę rabat na udział dziecka w półkoloniach "Obierz dobry azymut", które odbędą się we Wrocławiu lub na jedną z tegorocznych wypraw.
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w Internecie.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej w dniu 7 stycznia 2021 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biwakiztata.pl.
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.biwakiztata.pl oraz w serwisie społecznościowym www.fb.com/otojestem w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2021 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Bardzo młode jury dokonało następującego wyboru, ale jako że łatwy to wybór nie był, nikt nie pozostanie bez nagrody!!! :
I miejsce - Hania na Borowej - 25% zniżki na udział w półkoloniach
II miejsce - Antek w Karkonoszach - 25% zniżki na udział w wybranym biwaku z tatą
III miejsce - Stanisław w Szwajcarii Lwóweckiej - 15% zniżki na udział w półkoloniach
wyróżnienia: Tata i córka nad Jeziorem Gardno, Jasiek na Trójgarbie oraz Dawid w Górach Sowich - 15% zniżki na udział w wybranym biwaku z tatą.
Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych wypraw górskich w 2021 roku oraz zdobycia wielu odznak!!!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza